thesquiggles: (Default)
squigs ([personal profile] thesquiggles) wrote2017-01-07 12:35 am

• • •

天まで届け!
an Inazuma Eleven • Inazuma Eleven GO muselist


SHINDOU takuto »» shikisuru
tsurugi YUUICHI »» tachiagaru
FUDOU akio »» madowasu
matsukaze TENMA »» todokeru
KIRINO ranmaru »» tsunagu
KARIYA masaki »» karitoru
SHUU »» kokoni_iru
ENDOU mamoru »» mamorinuku
KAZEMARU ichirouta »» hashiru
FUBUKI shirou »» fukiareru
otonashi HARUNA »» shiraberu
utsunomiya TORAMARU »» zenryokude
yagami REINA »» sasaeru
kira HITOMIKO »» shireisuru
suzuno FUUSUKE »» itetsuku
kira HIROTO »» sparklepunk


code by [community profile] cawaii

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.